.footer { background-color: #f1f1f1; padding: 10px; text-align: center; }


CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA


ANUNȚURIPROCEDURA LICITAȚIEI DE CONCESIUNE

  

    Administraţia Zonei Libere publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, precum şi într-un jurnal internaţional de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei de concesionare, datele cu privire la obiectul concesiunii, data, ora şi locul desfăşurării, precum şi termenul limită de depunere a cererilor de participare.

    În termen de 21 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, solicitanţii vor depune la sediul Administraţiei Zonei Libere cererile de participare, care vor cuprinde numele/denumirea solicitantului, adresa/sediul, obiectul concesiunii, activităţile pe care doreşte să le desfăşoare şi durata concesionării.

    Cererile de participare sunt analizate de către directorul general al  Administraţiei Zonei Libere în termen de 2 zile lucrătoare de la ultima zi de primire.

    În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării admiterii cererii, Administraţia Zonei Libere va pune la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, documentaţia de licitaţie.

    Cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data organizării licitaţiei, candidaţii vor depune ofertele tehnice, în plic sigilat, la sediul Administraţiei Zonei Libere.

Oferta financiară se prezintă comisiei de evaluare de către fiecare ofertant în plic sigilat, în ziua şi la ora stabilită pentru licitaţie.

    Comisia de licitaţie va analiza ofertele depuse şi va desemna câştigătorul/câştigătorii licitaţiei de concesionare. În cazul în care nu există contestaţii, se poate trece la negocierea şi semnarea contractelor de concesiune.                  

    Licitaţia de închiriere

    Etapele pentru participarea la licitaţie de închiriere sunt:

    publicarea de către R.A. Administraţia Zonei Libere a unui anunţ în presa internă cu privire la organizarea licitaţiei de închiriere;

     completarea şi depunerea (fax) cererii de participare la licitaţie de către societatea participantă;

     pregătirea documentelor (copii) necesare participării la licitaţie de către societatea participantă:

    - statut şi acte adiţionale la zi;

    - certificat înmatriculare;

    - ultimul bilanţ;

    - cont IBAN;

    - împuternicire pentru persoana care participă la licitaţie.

     achitarea taxelor pentru participarea la licitaţie;

     pregătirea documentaţiei de participare la licitaţie (caiet de sarcini) de către R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina;

     depunerea documentaţiei pregătite la RA Administraţia Zonei Libere Sulina;

     participarea la licitaţie;

     semnarea contractului.Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
NICUŞOR CONDRAT
R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
  organizeaza
       la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina din Sulina, strada I-a, nr.202
                    in data de  06.12.2018 ora 10:00,  concurs pentru ocuparea unui post de:              

ECONOMIST,
cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,
 in cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Achizitii Publice,
care va avea atributii de control financiar preventiv,
cu posibilitatea locului de munca la Administratia Portuara Tulcea
din cadrul R.A. Administratia Zonei Libere  Sulina   
            
  CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:


            1.   Studii superioare economice de lunga durata
            2.   Experienta in domeniul economic: minim 1 an
            3.   Abilităţi de comunicare şi relaţionare
            4.   Cunostinte limbă engleză
            5.   Capacitate de a lucra atat in echipă cat şi individual
            6.   Organizare şi eficienţă în activitatea zilnică
            7.   Dorinţă de învăţare şi îmbunătăţire continuă a performanţelor profesionale
            8.   Spirit de echipă
            9.   Cunostinte de operare in domeniul informatic

    Dosarele se depun la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina strada I-a nr.202. la Compartiment Resurse Umane  si vor cuprinde urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa diploma de studii;
- copie dupa carnetul de munca sau adeverinte care atesta indeplinirea conditiei de vechime;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda in mod obligatoriu    caracterizarea, profilul profesional si moral al persoanei care se angajeaza, inclusiv calificativul,   sau fisa de evaluare;
- adeverinta medicala pentru incadrare in munca;
- copie dupa diferite cursuri.

    Anterior concursului, in data de  05.12.2018  intre orele 10.00 – 12.00, se va organiza preselectie pe baza de interviu.
    Cererile de inscriere la interviu si concurs insotite de documentele necesare, se depun la sediul unitatii din Sulina  str.I-a, nr.202 pana la data de 03 decembrie 2018 ora 16.00.

Informatii : Compartiment Resurse Umane- telefon 0748860018/ 0745422420

                                         DIRECTOR GENERAL
                                         IONITA DRAGOSBibliografie:

    1. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
    2. Legea 244/2004-privind regimul zonelor libere, pentru modificarea si completarea legii nr.84/1992-privind regimul zonelor libere
    3. H.G. nr. 156/1993 privind instituirea Zonei Libere Sulina si infiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina.
    4. H.G.1998/2004- privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere
    5. O.G.119/1999- reublicata privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventive.
    6. O.M.F. 923/2014- pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
    7. Legea 227/2015-Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare.
                  - Titlul II,IV,V,VII,IX.
    8. Ordinul nr.2861/2009 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor  privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
    9. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa .


 
R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
    organizeaza
    la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina din
   Sulina, strada I-a, nr.202
In data de  04.09.2018 ora 10:00,  concurs pentru ocuparea unui post de:
                      
OPERATOR DANA,
cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,
in cadrul Biroului  Administratia  Portuara,   

               CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            1.Studii medii/generale
            2.  Abilităţi de comunicare şi relaţionare
            3.   Cunostinte limbă engleza
            4.   Capacitate de a lucra atat in echipă cat şi individual
            5.   Organizare şi eficienţă în activitatea zilnică
            6.   Dorinţă de învăţare şi îmbunătăţire continuă a performanţelor profesionale
            7.   Spirit de echipă
           

   
    Dosarele se depun la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina strada I-a nr.202. la Compartiment Resurse Umane  si vor cuprinde urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa diploma de studii;
- copie dupa carnetul de munca sau adeverinte care atesta indeplinirea conditiei de vechime;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda in mod obligatoriu 
  caracterizarea, profilul profesional si moral al persoanei care se angajeaza, inclusiv calificativul,
  sau fisa de evaluare;
- adeverinta medicala pentru incadrare in munca;
- copie dupa diferite cursuri.

    Anterior concursului, in data de 03.09.218  intre orele 10.00 – 12.00, se va organiza preselectie pe baza de interviu.
              Cererile de inscriere la interviu si concurs insotite de documentele necesare, se depun la sediul unitatii din Sulina  str.I-a, nr.202 pana la data de 31.08 2018 ora 16.00.

Informatii:Compartiment Resurse Umane -telefon 0745422420


                            
                                         DIRECTOR GENERAL
                                         IONITA DRAGOSR.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
COMISIA DE INCADRARE SI PROMOVARE A PERSONALULUII
Nr. 2148 din 14.08.2018                                    APROBAT

                                  DIRECTOR GENERAL

                                    Ionita Dragos
B I B L I O G R A F I E
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE OPERATOR DANA


    1. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
    2. H.G. nr. 156/1993 privind instituirea Zonei Libere Sulina si infiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina
    3. Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) Titlul III cap. I sectiunea 1, sectiunea a 4-a, cap. II sectiunea a 2-a, sectiunea a 3-a
    4. O.G. nr. 42/1997 Cap. II sectiunea a 2-a, sectiunea a 3-a
    5. O.G. 22/1999Comisia de incadrare si promovare

Chirilov Daniela – Presedinte

Bujenita Costica – Secretar

Taivan Florentina – Membru

Oprea Zinaida - Membru     R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
    organizeaza
    la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina din
    Sulina, strada I-a, nr.202
In data de  02.07.2018 ora 10:00,  concurs pentru ocuparea unui post de:
                   ECONOMIST,
cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,
in cadrul Biroului Financiar Contabilitate Comercial,care
 va avea atributii de control financiar preventiv,   


               CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            1.  Studii superioare economice de lunga durata
            2.  Experienta in domeniul economic: 1 an
            3.  Abilităţi de comunicare şi relaţionare
            4.   Cunostinte limbă engleză
            5.   Capacitate de a lucra atat in echipă cat şi individual
            6.   Organizare şi eficienţă în activitatea zilnică
            7.   Dorinţă de învăţare şi îmbunătăţire continuă a performanţelor profesionale
            8.   Spirit de echipă
            9.   Cunostinte de operare in domeniul informatic

   
    Dosarele se depun la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina strada I-a nr.202. la Compartiment Resurse Umane  si vor cuprinde urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa diploma de studii;
- copie dupa carnetul de munca sau adeverinte care atesta indeplinirea conditiei de vechime;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda in mod obligatoriu 
  caracterizarea, profilul profesional si moral al persoanei care se angajeaza, inclusiv calificativul,
  sau fisa de evaluare;
- adeverinta medicala pentru incadrare in munca;
- copie dupa diferite cursuri.

    Anterior concursului, in data de 28 iunie 2018 intre orele 10.00 – 12.00, se va organiza preselectie pe baza de interviu.
    Cererile de inscriere la interviu si concurs insotite de documentele necesare, se depun la sediul unitatii din Sulina  str.I-a, nr.202 pana la data de 26 iunie 2018 ora 16.00.


B I B L I O G R A F I E
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST

           1. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
           2. Legea 244/2004-privind regimul zonelor libere , pentru modificarea si completarea legii nr.84/1992-privind regimul zonelor libere
           3. H.G. nr. 156/1993 privind instituirea Zonei Libere Sulina si infiintarea
Administratiei Zonei Libere Sulina.
           4.H.G..1998/2004- privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere
            5. O.G..119/1999- reublicata privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventive.
            6.O.M.F. 923/2014- pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
             7.Legea 227/2015-Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare.
                  - Titlul II,IV,V,VII,IX.
         8.Ordinul nr.2861/2009 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor  privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii.
             9.Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa .Informatii : Sef birou Financiar contabilitate Comercial tel. 0742 142 566


                    DIRECTOR GENERAL
                     IONITA DRAGOS


  R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
    organizeaza
    la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina din
 Sulina, strada I-a, nr.202
In data de  27.08.2018 ora 10:00,  concurs pentru ocuparea unui post de:

    CONSULTANT RESURSE UMANE,

cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,
in cadrul Biroului Resurse Umane ,
   

               CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            1.  Studii superioare  juridice de lunga durata cu licenta
            2.  Experienta in domeniul juridic : -
            3.  Abilităţi de comunicare şi relaţionare
            4.   Cunostinte limbă franceza
            5.   Capacitate de a lucra atat in echipă cat şi individual
            6.   Organizare şi eficienţă în activitatea zilnică
            7.   Dorinţă de învăţare şi îmbunătăţire continuă a performanţelor profesionale
            8.   Spirit de echipă
            9.   Cunostinte de operare in domeniul informatic

   
    Dosarele se depun la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina strada I-a nr.202. la Compartiment Resurse Umane  si vor cuprinde urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa diploma de studii;
- copie dupa carnetul de munca sau adeverinte care atesta indeplinirea conditiei de vechime;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda in mod obligatoriu 
  caracterizarea, profilul profesional si moral al persoanei care se angajeaza, inclusiv calificativul,
  sau fisa de evaluare;
- adeverinta medicala pentru incadrare in munca;
- copie dupa diferite cursuri.

    Anterior concursului, in data de 24 august 2018 intre orele 10.00 – 12.00, se va organiza preselectie pe baza de interviu.
              Cererile de inscriere la interviu si concurs insotite de documentele necesare, se depun la sediul unitatii din Sulina  str.I-a, nr.202 pana la data de 22.08 2018 ora 16.00.

Informatii:Compartiment Resurse Umane -telefon 0745422420
B I B L I O G R A F I E
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSULTANT RESURSE UMANE


    1. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
          2. H.G. nr. 156/1993 privind instituirea Zonei Libere Sulina si infiintarea
Administratiei Zonei Libere Sulina.
           3.Legea nr.53/2003 actualizata (Codul Muncii)art.10-84;103-110;111-158;159-171;201-207;229-230;231-236
           4.OUG nr.158/2005 privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
          5. H.G.nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.                                            DIRECTOR GENERAL
                                                IONITA DRAGOSR.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

    organizeaza
    la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina din
          Sulina, strada I-a, nr.202
In data de  07.08.2018 ora 10:00,  concurs pentru ocuparea unui post de:

    INGRIJITOR CLADIRI

cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,


               CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

            1.   Studii  medii/generale
            2.   Abilităţi de comunicare şi relaţionare
            3.   Capacitatea de a lucra atat in echipa cat si individual                          
            4.   Organizare şi eficienţă în activitatea zilnică
            5.   Dorinţă de învăţare şi îmbunătăţire continuă a performanţelor  profesionale       
            6.   Spirit de echipă
               
    Dosarele se depun la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina strada I-a nr.202. la Compartiment Resurse Umane  si vor cuprinde urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa diploma de studii;
- copie dupa carnetul de munca sau adeverinte care atesta indeplinirea conditiei de vechime;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda in mod obligatoriu 
  caracterizarea, profilul profesional si moral al persoanei care se angajeaza, inclusiv calificativul, sau fisa de evaluare 
- adeverinta medicala pentru incadrare in munca;
- copie dupa diferite cursuri.

    Anterior concursului, in data de 06 august 2018 intre orele 10.00 – 12.00, se va organiza preselectie pe baza de proba practica.
    Cererile de inscriere la proba practica  si concurs insotite de documentele necesare, se depun la sediul unitatii din Sulina  str.I-a, nr.202 pana la data de 01.08.  2018 ora 16.00.    Informatii :Compartimentul Resurse Umane telefon 0745422420                               DIRECTOR GENERAL
                               IONITA DRAGOS
    AZL SULINA 2018                                                                                                                                                                             office@azlsulina.ro